Startups har en god förmåga att snabbt utveckla ny teknik, skapa nya affärsmodeller och generera skalbar tillväxt. Det finns ett tydligt behov av att utveckla det betydelsefulla samarbetet mellan etablerad industri och startups för att stimulera Sveriges konkurrenskraft och hitta gemensamma lösningar på komplexa problem.

Forskning och innovation utvecklas nu i ökad grad i växelverkan mellan industrins forskningsavdelningar, små underleverantörer och kunskapsintensiva tillväxtbolag – så kallade startups. Dessa framväxande och dynamiska ekosystem är en förutsättning för att den etablerade industrin ska kunna hålla jämna steg med den internationella konkurrensen och ligga i framkant av den gröna och digitala omställningen.

Det finns ett tydligt behov av att utveckla det betydelsefulla samarbetet mellan etablerad industri och startups för att stimulera Sveriges konkurrenskraft.”

Samverkan mellan aktörerna skapar ömsesidigt värde eftersom den etablerade industrin har resurser, en erkänd attraktiv marknad och kunskap om industrialisering. Tillsammans med startup-företagens kompetens, kultur och processer att identifiera, utveckla och implementera innovationer kan framtidens konkurrenskraft skapas. Samarbetet är avgörande eftersom det idag inte räcker med kontinuerliga förbättringar av befintliga processer, istället krävs en innovativ och ibland disruptiv utveckling. Därför behöver villkoren för startups i landet förbättras tillsammans med innovationssystemets förmåga att främja samverkan mellan startups och industri.

Våra förslag:

  • Utveckla och stärk systemet med nationella samverkansplattformar, mellan bland andra institut, science parks samt inkubatorer, så att de blir tillgängliga oavsett var i Sverige bolaget är lokaliserat. Ge bra villkor för startups att kunna motfinansiera projekt med egen arbetstid och sätt en rimlig bastimpeng för företagen.
  • Säkerställ strategisk och långsiktig styrning av det offentliga stödsystemet för främjande av entreprenörskap och innovation. Säkerställ att myndigheternas insatser är samordnade och långsiktiga genom att förtydliga uppdrag och direktiv till främjandeaktörer i syfte att göra det tydligt vad varje aktör gör. Detta för att underlätta för startups att hitta rätt.
  • Öka startups tillgänglighet till test- och demonstrationsmiljöer samt vanliga labb- och forskningsutrustning genom att vara generös med de medel startups kan söka för att hyra och använda utrustning. Ställ krav på att de aktörer som erbjuder utrustning och testmiljöer också ska erbjuda tydliga avtal, regler och priser.
  • Styr offentligt riskkapital mot mer private – public partnership där statliga medel kan ta högre risk men får draghjälp av det privata riskkapitalets teknik- och marknadskompetens.
  • Förändra systemet för personaloptioner så att det blir globalt konkurrenskraftigt och mer fördelaktigt ur skattesynpunkt.