Sveriges breda industristruktur, med basindustri och tillverknings- och teknikindustri som viktiga delar, ger goda förutsättningar att möta samhällsutmaningar. Behovet av komplexa lösningar med ny teknik, ökad digitalisering och nya affärsmodeller ökar, vilket påverkar industrins sätt att arbeta med FoU-verksamheten.

Forskning och innovation utvecklas nu i ökad grad i växelverkan mellan industrins forskningsavdelningar, små underleverantörer och kunskapsintensiva tillväxtbolag – så kallade startups. Dessa framväxande och dynamiska ekosystem är en förutsättning för att den etablerade industrin ska kunna hålla jämna steg med den internationella konkurrensen.

“Det finns ett tydligt behov av att utveckla det betydelsefulla samarbetet mellan etablerad industri och startups för att stimulera Sveriges konkurrenskraft.”

Samverkan mellan aktörerna skapar ömsesidigt värde eftersom mindre företag ofta har större möjlighet att hänga med i teknikutvecklingen inom olika områden och snabbt kunna testa nya lösningar. Stora bolag har å andra sidan kunskap om den industriella kontexten med uppskalning och de har också nätverk på en global marknad.

Våra förslag:

  • Utveckla och stärk systemet med samverkansplattformar, science parks samt inkubatorer.
  • Säkerställ strategisk och långsiktig styrning av det offentliga stödsystemet för främjande av entreprenörskap och innovation. Bidra till ökad samordning mellan olika främjandeaktörer så att olika aktörers roll i innovationssystemet blir tydligare och enklare för startsups att förstå.
  • Styr offentligt riskkapital mot mer private – public partnership där statliga medel kan ta högre risk men får draghjälp av privata riskkapitalets marknadskompetens.
  • Förändra systemet för personaloptioner så att det blir mer fördelaktigt ur skattesynpunkt.