Sverige är ett av världens mest innovativa länder och industrin är svensk ekonomis motor. Fri konkurrens på en öppen och regelbaserad marknad, såväl inom EU som globalt, är helt avgörande för den svenska industrins konkurrenskraft och i förlängningen Sveriges välgång och välfärd.

EU:s inre marknad är svensk industris hemmamarknad och EU är dess största handelspartner.

EU:s inre marknad är svensk industris hemmamarknad och EU är dess största handelspartner. Sveriges export motsvarar ungefär hälften av landets BNP, varav cirka tre fjärdedelar går till EU:s inre marknad.  En välfungerande inre marknad är av yttersta vikt och en grundförutsättning för svensk industris globala konkurrenskraft.

Sverige behöver nu en strategi för att påverka EU:s utveckling. Det förutsätter en nära och fortlöpande dialog med svensk industri för att aktivt undvika åtgärder på EU-nivå och medlemsstatsnivå som riskerar att störa marknadens funktion. Vi anser att målet ska vara att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga region. 

Våra förslag:

  • Utforma en gemensam europeisk industripolitik som skapar förutsättningar för innovation och fri konkurrens.
  • Verka för en strikt tillämpning av EU:s konkurrens- och statsstödsregler, för att gynna framväxten av innovativa företag.
  • Prioritera teknikneutrala och behovsanpassade satsningar i forsknings- och utvecklingsprogram med konkurrens i öppna utlysningar; snarare än riktade satsningar som snedvrider konkurrensen.
  • Skapa ett regelverk som kan anpassas efter den senaste teknologiska utvecklingen, baserat på marknadsdrivna standarder.
  • Satsa på framtidssäker digital infrastruktur som möjliggör för grön omställning.
  • Driv en ambitiös politik för fri och rättvis handel och som skapar marknadstillträde i tredje land.
  • Verka för ett välfungerande WTO och en regelbaserad internationell handel.