Svenska industriföretags framgång är avhängig tillgång till en öppen och regelbaserad global marknad, värdenätverk och forskning och innovationssamarbeten. En aktiv och ambitiös frihandelsagenda är därför central för den svenska och europeiska industrins konkurrenskraft.

”EU:s inre marknad är svensk industris hemmamarknad och EU är dess största handelspartner.”

För att återstarta den europeiska ekonomin behövs en stärkt samverkan på europeisk nivå och ett förnyat politiskt fokus på en välfungerande inre marknad. Det är av yttersta vikt och en grundförutsättning för svensk industris globala konkurrenskraft. Den främsta prioriteringen för att återstarta den svenska och europeiska ekonomin bör därför vara att vidta åtgärder för att upprätthålla handeln.

Våra förslag:

  • Sverige bör verka för att EU genomför en samlad analys av hur coronakrisen påverkade den inre marknadens funktionssätt. På basis av denna analys bör regeringen initiera reformer som stärker skyddet för de fria rörligheterna.
  • Återställ och utveckla EU:s fria rörlighet. Sverige bör verka för, och EU-kommissionen måste ställa tydliga krav på, att de handelshinder och regleringar som hämmar konkurrensen och som tillkommit under Coronapandemin skyndsamt avskaffas.
  • Återstarta ekonomierna i EU:s medlemsländer genom en industripolitisk agenda som stimulerar konkurrens, tillväxt och innovation. Sverige måste motverka förslag som hämmar en fri konkurrens mellan industriföretag, och den inre marknaden.
  • Regeringen bör tillsammans med företrädare för industrin i Sverige tillsätta en beredningsgrupp för att löpande hantera genomförandet av EU-kommissionens industristrategi.
  • Regeringen bör i samverkan med industrin skyndsamt ta fram en strategi med en tydlig vision för EU:s utveckling och stärkt konkurrenskraft.
  • Regeringen måste vara drivande för en ambitiös europeisk frihandelspolitik som syftar till ökat marknadstillträde och lika konkurrensvillkor med tredjeland; samt verka för en skyndsam ratificering av färdigförhandlade avtal, slutförande av pågående förhandlingar och en löpande utvärdering av nya länder och regioner att inleda förhandlingar med.