Den svenska arbetsmarknaden har sårbarheter som blir tydliga vid olika kriser. Vikten av flexibilitet blir snabbt akut, både för de företag som måste anpassa sig till nya omständigheter och för enskilda arbetstagare som behöver arbeta under mer flexibla former.

Den svenska industrin värnar den svenska partsmodellen med fria förhandlingar och samverkan mellan arbetsmarknadens parter. Tack vare den svenska partsmodellen kan arbetsmarknaden hantera stora förändringar och samtidigt garantera trygghet för arbetstagare.

Tack vare den svenska partsmodellen kan arbetsmarknaden hantera stora förändringar och samtidigt garantera trygghet för arbetstagare.

Arbetsmarknaden genomgår stora förändringar i spåren av automatisering och digitalisering som innebär en kraftfull strukturomvandling, där vissa arbeten förändras, andra slås ut och nya kommer till. Därför är reformer som ger möjligheter till flexibilitet, omställning och trygghet viktiga för både industriföretag och anställda.

Våra förslag:

  • Genomför och säkerställ implementeringen av parternas överenskommelse om LAS och omställning och skjut till de pengar som parterna äskat.
  • Slå vakt om den svenska modellen och subsidiaritetsprincipen i samband med lagstiftning inom EU. Stoppa direktivförslaget om minimilöner, alternativt gör undantag för länder som hanterar dessa frågor mellan arbetsmarknadens parter. Stoppa direktivförslaget om lönetransparens och motverka införandet av individuella kompetenskonton.
  • Utred alla förslag till lagstiftning som påverkar arbetsmarknaden ur ett konkurrenskraftsperspektiv – inför en ny särskild konkurrenskraftsanalys.
  • Reformera konfliktreglerna – inför en proportionalitetsregel och begränsa möjligheten till sympatiåtgärder.
  • Gör en fullständig översyn och reformera ledighetslagstiftningen utifrån företagens behov av arbetad tid samt förbättrad tillämpbarhet.
  • Se över regelverket för korttidsarbete för ökad förutsägbarhet, enkelhet och för säkerställande att regelverket är konkurrensneutralt i förhållande till viktiga konkurrentländer.
  • Se över och sänk arbetsgivaravgifterna till en internationellt konkurrenskraftig nivå. Återställ arbetslinjen inom social- och arbetslöshetsförsäkringarna.