Den svenska arbetsmarknaden har sårbarheter som blir tydliga vid olika kriser. Vikten av flexibilitet blir snabbt akut, både för de företag som måste anpassa sig till nya omständigheter och för enskilda arbetstagare som behöver arbeta under mer flexibla former.

”Tack vare den svenska partsmodellen kan arbetsmarknaden hantera stora förändringar och samtidigt garantera trygghet för arbetstagare.”

Arbetsmarknaden genomgår stora förändringar i spåren av automatisering och digitalisering som innebär en kraftfull strukturomvandling, där vissa arbeten förändras, andra slås ut och nya kommer till. Därför är reformer som ger möjligheter till flexibilitet, omställning och trygghet viktiga för både industriföretag och anställda.

Våra förslag:

  • Värna den svenska partsmodellen i samband med lagstiftning och slå särskilt vakt om den svenska modellen och subsidiaritetsprincipen i samband med lagstiftning inom EU.
  • Modernisera arbetsrätten för att säkerställa företagens behov av flexibilitet. Reformera ledighetslagstiftningen så att antalet arbetade timmar ökar.
  • Utred alltid förslag till lagstiftning som påverkar arbetsmarknaden ur ett konkurrenskraftsperspektiv, för såväl stora som små företag.
  • Värna regelverket för korttidsarbete och gör nödvändiga förändringar av regelverket som blivit tydliga mot bakgrund av Coronapandemin samt öka förutsägbarheten i systemet.
  • Återställ den s.k. arbetslinjen inom social- och arbetslöshetsförsäkringarna.