Elanvändningen kommer att öka i Sverige. Förändringar inom industrin och inom transportsektorn kommer att kraftigt öka vårt elbehov. Dessvärre är vi inte rustade för att möta den ökande efterfrågan. Vi står inför en uppseglande bristsituation vars konsekvenser riskerar bli ödesdigra för svensk industri. Ett grundproblem är att planerbar el som kärnkraft fasas ut innan nödvändig ökad transmissionskapacitet är säkrad. Samtidigt fasas icke planerbar el som vindkraft in. Detta får negativa konsekvenser för stabiliteten i elsystemet.

”Om Sverige ska klara av att genomföra klimatomställningen och säkerställa tillväxt måste mycket kraftiga investeringar göras i både produktions- och överföringskapacitet.”

Under senare år har det gjorts flera uppskattningar och prognoser av elbehovet, bland annat av IVA, Sweco och Energiföretagen. Svenskt Näringsliv bedömer att elbehovet i Sverige fram till 2045 kommer att öka med minst 60 procent jämfört med dagens behov. Det innebär en ökning från dagens elanvändning på 126 TWh till 200 TWh. Detta framstår som en försiktig prognos eftersom industrins produktionsökningar inte räknats in.

Våra förslag:

  • Anta en ny energipolitisk överenskommelse som tar sikte på de långsiktiga behoven i elsystemet. Det måste skapas förutsättningar för att kostnadseffektivt möta behoven på minst 200 TWh. Vidare måste det definieras modeller för finansiering av utbyggnaden av elnätet och nödvändig infrastruktur som samtidigt säkrar elleveranserna i hela landet, till en kostnad som säkerställer industrins globala konkurrensförmåga.
  • Genomför en gedigen analys av det nationella effektbehovet för att säkerställa tillräcklig kapacitet i hela elsystemet. Analysen måste ta höjd för den ökade och förändrade elförbrukning som följer av klimatomställning och ökad ekonomisk aktivitet.
  • Regeringens arbete med en elektrifieringsstrategi måste bygga på en nära dialog med industrin.
  • Säkerställ att Svenska kraftnät och övriga nätägare planerar utbyggnaden av elnät utifrån prognoser snarare än avrop. Prognoserna måste bygga på en tidig dialog mellan nätägare och kunder.
  • Ge Svenska kraftnät i uppdrag att påskynda arbetet med att investera i andra tekniska lösningar som snabbare kan komma på plats än nya elledningar för att säkra befintlig kapacitet mellan norra och södra Sverige. Eftersom transmissionskapaciteten mellan norr och söder tar tid att få till stånd, bör staten ta ansvar för att tillräcklig planerbar kraftproduktion finns tillgänglig.
  • Utarbeta effektivare tillståndsprocesser för nätutbyggnaden så att dessa inte tidsmässigt blir ett hinder för den nödvändiga utvecklingen.