Sverige rankas som EU:s innovationsledare i European Innovation Scoreboard och ligger i den absoluta toppen bland världens mest innovativa länder. Men konkurrensen hårdnar och Sveriges försprång har minskat.

En avgörande faktor för att fortsatt ligga i topp är att skapa ett bra entreprenörsklimat och ett starkt innovationssystem. Det räcker inte med starka forskningsmiljöer och hög kreativitet.

I Sverige finns ett glapp mellan nuvarande forskningssatsningar och det marknaden efterfrågar.”

Utan förutsättningar att ta idéer hela vägen till marknaden riskeras att potentiellt bärkraftiga företag aldrig får chansen och att företag från andra länder köper upp svenska bolag i ett för tidigt skede. 

I Sverige finns ett glapp mellan nuvarande forskningssatsningar och det marknaden efterfrågar. Glappet har minskat genom de strategiska innovationsprogrammen (SIP) och satsningar på långsiktiga kompetenscentra.

Steget mellan en intressant idé och en kommersiell produkt brukar kallas för ”dödens dal” eftersom det är i steget mellan idé och kommersiell produkt som många utvecklingsspår avbryts. En väl fungerande flora av testbäddar skulle utgöra en viktig bro över ”dödens dal”. 

Våra förslag:

  • Sätt som nationellt mål att Sveriges samlade investeringar i forskning och utveckling ska öka med 1 % av BNP till senast år 2030. Målet motsvarar ökade investeringar på runt 50 miljarder kronor årligen.
  • Säkerställ att satsningarna på strategiska innovationsprogram 2.0 täcker Sveriges industriella styrkeområden och fortsatt utgår från industrins kunskapsbehov och utmaningar.
  • Gör industriell relevans till ett kriterium för finansiering av om-, ut- och nybyggnad av testbäddar och låt näringslivet vara representerat i Vetenskapsrådets råd för forskningsinfrastruktur. Säkerställ att det alltid finns möjlighet att söka verifieringsmedel.
  • Säkerställ långsiktig samverkan mellan akademi och industri genom att koppla lärosätenas basanslag till hur väl samverkan fungerar. Bygg vidare på framgångsrika samverkansmodeller, till exempel kompetenscentra.
  • Trygga den långsiktiga finansieringen av forskningsinstituten och tydliggör deras roll i innovationssystemet.
  • Tillsätt en parlamentarisk Forsknings- och innovationsberedning med uppdrag att långsiktigt säkerställa Sveriges attraktivitet för näringslivets FoU-investeringar.