Sverige rankas som EU:s innovationsledare i European Innovation Scoreboard och ligger i den absoluta toppen bland världens mest innovativa länder. Men konkurrensen hårdnar och Sveriges försprång har minskat.

En avgörande faktor för att fortsatt ligga i topp är att skapa ett bra entreprenörsklimat och ett starkt innovationssystem. Det räcker inte med starka forskningsmiljöer och hög kreativitet.

“I Sverige finns ett glapp mellan nuvarande forskningssatsningar och det marknaden efterfrågar.”

Utan förutsättningar att ta idéer hela vägen till marknaden riskeras att potentiellt bärkraftiga företag aldrig får chansen och att företag från andra länder köper upp svenska bolag i ett för tidigt skede. Det behövs publika testbäddar där nya produkter och tjänster kan visas upp för investerare och kunder som prototyper.

Våra förslag:

  • Sätt som nationellt mål att Sveriges samlade investeringar i forskning och utveckling ska öka med 1 % av BNP till senast år 2030. Målet motsvarar ökade investeringar på runt 50 miljarder kronor årligen.
  • Förstärk avdraget för FoU-satsningar.
  • Stärk de nuvarande satsningarna på strategiska innovationsprogram och kompetenscentra samt utöka med flera program för att möta strategiskt viktiga utmaningar för Sverige och fortsätta stärka näringslivets konkurrenskraft.
  • Säkerställ den långsiktiga samverkansforskningen. Trygga den långsiktiga finansieringen av forskningsinstituten – behåll nivån i kronor även om omsättningen fallit under krisen.
  • Stärk samverkan mellan akademi och industri genom att koppla lärosätenas basanslag till hur väl samverkansuppgiften utförs.
  • Tillsätt en parlamentarisk Forsknings- och innovationsberedning med uppdrag att långsiktigt säkerställa Sveriges attraktivitet för näringslivets FoU-investeringar.