Svensk industris framgångar bygger på möjligheten att kunna attrahera och anställa kvalificerade medarbetare. Tillgång till rätt kompetens hos såväl yrkesarbetare som tjänstemän är avgörande för Sverige, för industrin och för den gröna omställningen.

Utbildningsystemet måste bättre balanseras och dimensioneras för att möta näringslivets och industrins behov.”

För att svensk industri ska kunna fortsätta utvecklas krävs nya idéer och tillämpning av den senaste tekniken. Eftersom utvecklingen går i rasande fart och den internationella konkurrensen är hård måste medarbetarnas kompetens ligga i absolut framkant. Kompetensen behöver vara genomgående hög och anpassad till arbetsuppgifterna i alla delar av industrin.

Idag är matchningen på arbetsmarknaden bristfällig. Utbildningsystemet måste bättre balanseras och dimensioneras för att möta näringslivets och industrins behov. Ökad samordning, analys av utbud och efterfrågan på utbildningar samt bättre samarbete mellan kommuner, näringsliv och skolor behövs för att bredda utbudet och möjliggöra för fler ungdomar och vuxna att välja utbildningar med stark arbetsmarknadskoppling.

Våra förslag:

  • Anpassa det regionala gymnasiala utbudet efter både näringslivets behov och elevernas önskemål.
  • Inför omgående grundläggande högskolebehörighet på gymnasieskolans yrkesprogram.
  • Tillgängliggör yrkesvux för alla vuxna. Anpassa utbildningsutbudet efter arbetsmarknaden behov samt ändra finansieringen och urvalsprocesserna så att yrkesvux blir tillgängligt både för yrkesväxlare och för de som saknar gymnasial utbildning.
  • Säkerställ långsiktig finansiering för att tillgängliggöra och utveckla digitala flexibla kurser och utbildningar för samtliga utbildningsnivåer. Låt det positiva arbetet som påbörjats under Coronapandemin fortsätta.
  • Inför stimulansstöd till företag som vill höja kompetensen hos sin personal.
  • Gör Sverige till en mer attraktiv destination för internationell kompetens genom strategiskt sammanhållet arbete – från marknadsföring till etablering.