Svensk industris framgångar bygger på möjligheten att kunna attrahera och anställa kvalificerade medarbetare. Tillgång till rätt kompetens hos såväl yrkesarbetare som tjänstemän är avgörande för Sverige, för industrin och för den gröna omställningen.

”Digitalisering skapar behov av helt nya kompetensområden inom industrin.”

För att svensk industri ska kunna fortsätta utvecklas krävs nya idéer och tillämpning av den senaste tekniken. Eftersom utvecklingen går i rasande fart och den internationella konkurrensen är hård måste medarbetarnas kompetens ligga i absolut framkant. Kompetensen behöver vara genomgående hög och anpassad till arbetsuppgifterna i alla delar av industrin.

Våra förslag:

  • Kartlägg och anpassa det regionala gymnasiala utbudet efter näringslivets behov.
  • Reformera gymnasiets yrkesprogram så att alla elever får grundläggande högskolebehörighet.
  • Stärk yrkesvux. Anpassa utbildningsplatser, finansiering och urvalsprocesser så att yrkesvux både kan användas för de utan utbildning och för yrkesväxlare.
  • Möjliggör livslångt lärande genom bland annat en modularisering av lärosätens kursutbud, där utbildning ges digitalt men med interaktiva lärarledda moment.
  • Resurstilldelningen till högskolan behöver långsiktigt förändras i syfte att ge lärosätena bättre ekonomiska förutsättningar att möta behovet av livslångt lärande.
  • Inför omgående ett kompetensavdrag för att gynna det livslånga lärandet.
  • Förenkla reglerna för arbetskraftsinvandring.