Export och import av industrins produkter och insatsvaror förutsätter transporter. Industrin vill ha ett effektivt och klimatsmart logistiksystem som främjar konkurrenskraft, handel och sysselsättning i hela landet. Tillförlitlighet är industrins viktigaste transportpolitiska fråga och har sin grund i en väl fungerande infrastruktur.  

Utgångspunkten för godstransporter måste vara en politik som samlat ser till hela transportkedjan. Transportsystemet måste vara effektivt, tillförlitligt, hållbart och förbättra industrins konkurrenskraft

Alla trafikslagen är viktiga och kompletterar varandra. Utgångspunkten för godstransporter måste vara en politik som samlat ser till hela transportkedjan. Transportsystemet måste vara effektivt, tillförlitligt, hållbart och förbättra industrins konkurrenskraft. Industrin är en stor transportköpare och kostnaderna för hållbara godstransporter måste vara internationellt konkurrenskraftiga. Regeringens godstransportstrategi bör därför genomföras. Regeringen måste vid all lagstiftning och reglering i ett europeiskt och globalt perspektiv beakta behovet av konkurrenskraftiga kostnader för hållbara godstransporter

Våra förslag:

  • Genomför åtgärderna i Godstransportstrategin.
  • Slut en bred överenskommelse om en finansierad underhållsplan, inklusive kontrollstationer, som inom 20 år åtgärdar det eftersläpande underhållet för väg- och järnvägstransportsystemen.
  • Prioritera industrins behov av infrastruktur och transporter tydligare i infrastrukturplanering och i myndighetsuppdrag.
  • Beakta behovet av konkurrenskraftiga kostnader för hållbara godstransporter vid all lagstiftning och reglering i ett europeiskt och globalt perspektiv.
  • Ge statlig finansiering till investeringen i och driften av ny isbrytarflotta.
  • Stärk myndighetssamarbete mellan de nordiska länderna kring transportinfrastruktur för att främja gränsöverskridande transporter.
  • Inför ett långsiktigt investeringsprogram för elektrifiering inklusive laddinfrastruktur samt automatisering av tunga transporter på både väg och järnväg. Förverkliga de regionala pilotprojekten för elektrifierade vägtransporter.
  • Regeringen behöver verka för så kallade högkapacitetsfordon för effektivare godsflöden.
  • Ge tydliga digitaliseringsmål för alla transportmyndigheter och uppdrag om digitaliserat navigationsstöd från land, tilldelning av tåglägen genom MPK, digitaliserat system för att ha koll på infrastrukturen och policy lab kopplat till autonoma fordon.
  • Gör en riktad satsning på infrastruktur till kommunerna genom att utveckla stadsmiljöavtalen att omfatta fler åtgärder kopplade till godstransporter. Ge ett riktat statligt stöd för transportrelaterade utbildningar.