Sverige måste vara ett ledande digitaliseringsland. Det är strategiskt viktigt för svensk industris konkurrenskraft. Förutsättningarna att utveckla och testa ny teknik och digitala innovationer behöver förbättras så att industrin kan behålla sitt ledarskap i en allt hårdare internationell konkurrens.

Tack vare offensiva investeringar är Sverige idag ett av världens mest digitaliserade länder. För att kunna bibehålla denna position vid utvecklingen av nästa generations digitala lösningar behövs dock omgående politiska initiativ. Prioriterade insatser innefattar en fortsatt utbyggnad av säker digital infrastruktur i hela landet, och en långsiktig satsning på digital kompetens och förstärkt spetskompetens inom nyckelteknologier.

För att fullt ut tillvarata digitaliseringens möjligheter för svensk industri behövs en framtidssäker digital infrastruktur.

För att fullt ut tillvarata digitaliseringens möjligheter för svensk industri behövs en framtidssäker digital infrastruktur. Den måste vara säker, robust, redundant och klara olika störningar och påfrestningar. Digitaliseringen innebär nya spelregler för industrin och tillgången till data av hög kvalitet är central för utvecklingen och framtida affärsmöjligheter. Det behövs en öppenhet och flexibilitet från bland annat myndigheter för att stödja utvecklingsarbetet.

Våra förslag:

  • Öka utbyggnadstakten av bredband i städer och på landsbygden genom offensivare målsättning i bredbandsstrategin, och höj kraven på att 5G och fibernäten i hela Sverige ska vara säkra och robusta.
  • Prioritera utbildningar som stärker den digitala grundkompetensen samt satsningar för uppbyggnad av digital spetskompetens.
  • Stärk resurserna för tillämpad forskning, utveckling och demonstration med fokus på digitala applikationer inom industrin med målet att testa ny teknik och katalysera innovation.
  • Anslå de medel som myndigheterna inom det nationella cybersäkerhetscentrumet behöver för att de omgående ska kunna fullgöra sitt uppdrag att öka skyddet mot cyberattacker. Förtydliga myndigheternas uppdrag så att det explicit framgår att näringslivet ses skyddsvärt och att Sveriges ekonomiska konkurrenskraft är prioriterat för centrumet.