Sverige måste vara ett ledande digitaliseringsland. Det är strategiskt viktigt för svensk industris konkurrenskraft. När andra länder investerar stora summor i sammanhållna digitaliseringssatsningar kan Sverige inte vila på gamla lagrar.

Politiska initiativ behövs nu för att hämta igen andra industrinationers digitala försprång. Det kräver politisk vilja, utbyggd digital infrastruktur och en mycket bred satsning på digital kompetens.

“För att fullt ut tillvarata digitaliseringens möjligheter för svensk industri behövs en framtidssäker digital infrastruktur.”

Därför krävs ett offensivt digitaliseringsprogram som kompletterar befintliga satsningar. Det kommer att gynna svensk industri och svensk ekonomi samt bidra till klimatomställningen. Liknande satsningar görs redan i bland annat Tyskland, Finland och USA.

Digitaliseringen innebär nya spelregler för industrin och tillgången till data av hög kvalitet är central för utvecklingen och framtida affärsmöjligheter. Det behövs en öppenhet och flexibilitet från bland annat myndigheter för att stödja utvecklingsarbetet.

Våra förslag:

  • Slå fast som politiskt mål att Sverige fortsatt ska tillhöra de ledande länderna inom digitalisering.
  • Ta fram ett nationellt digitaliseringsprogram med industriellt fokus finansierat genom offentliga och privata medel i syfte att förbättra kompetens, tillämpningar och forskning kring digitalisering.
  • Öka utbyggnadstakten av bredband genom offensivare målsättning i bredbandsstrategin och höj kraven på att 5G och fibernäten i Sverige ska vara säkra och robusta.
  • Prioritera industrins konkurrenskraft inom arbetet med ett nationellt cybersäkerhetscentrum.