En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för industrin i Sverige. Det gäller framförallt transportinfrastruktur, såväl godstransporter som personresor. Under många år har brister i transportinfrastrukturen stått högt på den politiska agendan. Industrin vill se ett effektivt och klimatsmart logistiksystem som främjar konkurrenskraft, handel och sysselsättning i hela landet.

”Tillgång till infrastruktur är en viktig faktor för industriella investeringar. Befintliga industrier behöver få sina behov av infrastruktur tillgodosedda.”

Den kommande nationella planen för infrastruktur måste utgå från industrins behov vid prioritering av åtgärder på motsvarande sätt som den förra planen utgick från bostadsbyggande. Vid industriinvesteringar måste Trafikverket arbeta proaktivt för att med framförhållning utveckla infrastrukturen kopplat till investeringen.

Våra förslag:

  • Genomför åtgärderna i regeringens nationella godstransportstrategi.
  • Utgå i kommande nationell plan för infrastruktur från industrins behov.
  • Tidigarelägg så många infrastrukturåtgärder som möjligt i Trafikverkets genomförandeplan för investeringar samt öka underhållsåtgärderna kortsiktigt i befintliga baskontrakt.
  • Ta fram en finansierad underhållsplan som inom 20 år tar igen det eftersläpande underhållet för väg- och järnvägstransportsystemen.
  • Gör en riktad statlig satsning till kommunerna kopplat till underhåll och infrastrukturinvesteringar för godstransporter.
  • Ta fram ett långsiktigt investeringsprogram för elektrifiering och laddinfrastruktur av tunga transporter.
  • Ge transportmyndigheterna i uppdrag att utveckla sin digitalisering genom till exempel fjärrlotsning, tilldelning av tåglägen (MPK), och autonoma fordon.