INDUSTRINS REFORMAGENDA

Vi leder den hållbara omställningen

En offensiv agenda för Sverige som industrination

Industrin utgör grunden för välståndsskapandet i vårt land och industrins betydelse för Sverige har de senaste åren blivit allt tydligare. Genom nya stora industriella satsningar tydliggörs hur industrin medverkar och driver utvecklingen av vårt samhälle för att möta nya utmaningar. 

De investeringar som nu sker är bara början. För att förverkliga en hållbar omställning och för att industrin ska kunna fortsätta generera välstånd krävs politisk handlingskraft i en annan och större omfattning än den vi sett på senare år. Vi behöver en ny industripolitik för Sverige.

Reformagendan lanserades första gången hösten 2020, den är nu uppdaterad och utgör industrins samlade agenda för den svenska valrörelsen 2022. Men, målbilden om hållbar tillväxt och konkurrenskraft är, precis som industrin i sin helhet, mer långsiktig än en valrörelse eller en mandatperiod. Det här är en offensiv agenda för Sverige som industrination. 

Industrins reformagenda med 12 reformområden för hållbar konkurrenskraft är framtagen av industrins 14 ledande bransch- och arbetsgivarorganisationer. Ambitionen är att Sverige senast år 2025 ska rankas som ett av världens fem mest konkurrenskraftiga länder i World Economic Forum Global Competitiveness Index.

1. Effektivisera tillståndsprocesserna

I Sverige har vår miljölagstiftning bidragit till att höja miljöprestandan och de svenska industriföretagen gör stora investeringar för att minska utsläppen. Dagens tillståndsgivning präglas av otydlighet och är därför inte rättssäker. Nu krävs en radikal förbättring av tillståndsprocesserna för att kunna säkra både klimatomställning och tillväxt.

Läs mer

2. Minska regelbördan

Mätningar från Tillväxtverket visar att krångliga regler har ökat företagens kostnader med fyra miljarder på bara några år. Sverige halkar efter andra OECD-länder i regelförbättringsarbetet. Så kan det inte fortsätta. Reglerna ska vara teknikneutrala och nyttan med nya regler måste överstiga kostnaden.

Läs mer

3. Möjliggör klimatomställningen

Sverige ska bli en fossilfri välfärdsnation. Den svenska klimatpolitiken måste utgå från vilka reformer och investeringar som möjliggör teknikskiften, innovation och faktiska utsläppsminskningar globalt. En avgörande faktor för industrins klimatomställning är att företagen fortsatt kan vara konkurrenskraftiga på marknaden.

Läs mer

4. Riv hindren för den cirkulära ekonomin

Sverige har stora möjligheter att ta en ledande roll i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Men exempelvis avfallslagstiftningen och olösta målkonflikter står i vägen. Det krävs en förändring. Sverige bör ta initiativ till en förändring och modernisering av EU:s avfallsdefinition och se till att hållbarhetskrav ställs på sakligt baserade kriterier i offentlig upphandling så att efterfrågan kan stärkas.

Läs mer

5. Säkra framtidens elförsörjning

Elbehovet i Sverige väntas öka kraftigt till år 2045. Det är inte dagens elsystem rustat för. Om Sverige ska klara av att genomföra klimatomställningen, säkerställa tillväxt och möjliggöra de satsningar i industri och transportsystem som initieras måste mycket kraftiga investeringar göras i både produktions- och överföringskapacitet.

Läs mer

6. Stärk infrastrukturen och effektivisera godstransporterna

Export och import av industrins produkter och insatsvaror förutsätter transporter. Industrin vill ha ett effektivt och klimatsmart logistiksystem som främjar konkurrenskraft, handel och sysselsättning i hela landet. Tillförlitlighet är industrins viktigaste transportpolitiska fråga och har sin grund i en väl fungerande infrastruktur.

Läs mer

7. Ta täten i digitaliseringen

Sverige måste vara ett ledande digitaliseringsland. Det är strategiskt viktigt för svensk industris konkurrenskraft. Förutsättningarna att utveckla och testa ny teknik och digitala innovationer behöver förbättras så att industrin kan behålla sitt ledarskap i en allt hårdare internationell konkurrens.

Läs mer

8. Stärk industrins kompetensförsörjning

Tillgång till rätt kompetens är avgörande för Sverige, för industrin och för den gröna omställningen. Tre av fyra företag hindras i sin tillväxt på grund av kompetensbristen. Sverige behöver reformera gymnasiets yrkesprogram så att alla skolor får högskolebehörighet. Yrkesvux behöver stärkas och bli en utbildning även för yrkesväxlaren. Utbildningsystemet måste bättre balanseras och dimensioneras för att möta näringslivets och industrins behov. Vi måste gynna det livslånga lärandet!

Läs mer

9. Modernisera arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden genomgår en kraftfull strukturomvandling. Nu behövs nya grepp. Öka flexibiliteten, modernisera arbetsrätten, värna regelverket för korttidsarbete och utred arbetsmarknaden ur ett konkurrenskraftsperspektiv!

Läs mer

10. Satsa mer på FoU

Sverige rankas som ett av världens mest innovativa länder, men vårt försprång blir allt mindre. Vi behöver stärka samarbetet mellan akademi och industri. Det senaste decenniet har näringslivets investeringar i svensk forskning och utveckling sjunkit. Sätt målet att Sveriges samlade investeringar i forskning och utveckling ska öka med 1 procent av BNP till senast 2030.

Läs mer

11. Förbättra villkoren för startups

Det finns ett tydligt behov av att utveckla det betydelsefulla samarbetet mellan etablerad industri och startups för att stimulera Sveriges konkurrenskraft. Vi bör utveckla och stärka systemet med samverkansplattformar, mellan institut, science parks och inkubatorer, så att de blir tillgängliga oavsett var i Sverige bolaget är lokaliserat. Styr mot mer private-public partnership, då kan det privata riskkapitalets teknik- och marknadskompetens ge draghjälp åt statliga medel.

Läs mer

12. Försvara den öppna ekonomin och den inre marknaden

EU:s inre marknad är svensk industris hemmamarknad och EU är dess största handelspartner. Fri konkurrens på en öppen och regelbaserad marknad, såväl inom EU som globalt, är helt avgörande för den svenska industrins konkurrenskraft och i förlängningen Sveriges välgång och välfärd. Vi anser att målet ska vara att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga region.

Läs mer