Om Industrins reformagenda

Industrin utgör grunden för välståndsskapandet i vårt land och industrins betydelse för Sverige har de senaste åren blivit allt tydligare. Genom nya stora industriella satsningar tydliggörs hur industrin medverkar till att utveckla vårt samhälle för att möta nya utmaningar. Vi leder den hållbara omställningen. 

Välkommen att delta i det viktiga samtalet om hur vi inom svensk industri kan fortsätta bidra till Sveriges utveckling och en hållbar tillväxt – och hur beslutsfattare kan bidra till Sverige som industrination.

De investeringar som nu sker är bara början. För att förverkliga en hållbar omställning och för att industrin ska kunna fortsätta generera välstånd krävs politisk handlingskraft i en annan och större omfattning än den vi sett på senare år. Vi behöver en ny industripolitik för Sverige.

Under många decennier har det politiska intresset för industrin mest handlat om hur industriell verksamhet ska regleras och begränsas i relation till andra intressen. Nu behövs ett nytt perspektiv och en annan attityd. Hinder som försvårar industriell utveckling, investeringar och klimatomställning måste rivas. Politiken behöver genomsyras av en ambition att lyfta vår konkurrenskraft. Vi behöver ett nytt samförstånd mellan politiker, myndigheter och svensk industri för att lyfta Sverige som industrination och skapa en hållbar tillväxt.

Vår reformagenda beskriver vad svensk industri behöver för att på bästa sätt kunna bidra till tillväxten och för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Materialet bygger på diskussioner och underlag från de medverkande organisationerna samt ett stort antal intervjuer med företagsledare, fackliga ledare, akademiker och opinionsbildare.

Bakom Industrins reformagenda står industrins fjorton ledande bransch- och arbetsgivarorganisationer i Sverige: Byggmaterialindustrierna, Gröna arbetsgivare, Grafiska Företagen, IKEM – Innovations- och Kemiindustrierna, Industriarbetsgivarna, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, SBMI (Sveriges bergmaterialindustri), Skogsindustrierna, Svemin, Teknikföretagen, TEKO (Sveriges Textil- och Modeföretag), TMF (Trä- och Möbelföretagen) samt Återvinningsindustrierna.

Reformagendan lanserades första gången hösten 2020 och uppdaterades inför den svenska valrörelsen 2022. I februari 2023 lanseras en handlingsplan – det är dags för politiken att gå från ord till handling.

Vår handlingsplan är en offensiv agenda för Sverige som industrination. Det finns fortfarande mycket att göra.


Industrins reformagenda – En handlingsplan för stärkt konkurrenskraft för industrin (2023)

miniatyr reformagenda 23

I en tid präglad av stor osäkerhet har Sverige fått en ny riksdag och en ny regering. Industrin vill bidra till att rusta Sverige för att på bästa sätt möta de utmaningar som ligger framför oss i form av klimatomställning, svag ekonomisk utveckling och en orolig omvärld.

Denna handlingsplan, som baseras på Industrins reformagenda, är vårt uppdaterade medskick till den nya regeringen och den nyvalda riksdagen.

Här går det att ladda ner Industrins reformagenda – En handlingsplan för stärkt konkurrenskraft för industrin (2023) »


Industrins reformagenda – Vi leder den hållbara omställningen (2021)

Denna rapport är en uppdaterad version av Industrins reformagenda – Så får industrin fart på tillväxten, som vi presenterade
hösten 2020. Då befann sig Sverige mitt uppe i coronapandemin.

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för samhället, men också visat hur viktig industrin är för svensk ekonomi.
Industrin har i många avseenden klarat pandemin bättre än andra näringsgrenar, vilket gynnat ett industriland som Sverige.

Nu tar vi ett steg vidare och visar hur svensk industri, med rätt förutsättningar, kan leda den hållbara omställningen.

Här går det att ladda ner Industrins reformagenda – Vi leder den hållbara omställningen (2021) »

miniatyr reformagenda 21

Industrins reformagenda – Så får vi fart på tillväxten (2020)

Hösten 2020 lanserade Sveriges fjorton ledande bransch- och arbetsgivarorganisationer för första gången Industrin reformagenda.

Under pågående coronapandemi och i kölvattnet av dess mest kritiska konsekvenser för svensk ekonomi var reformagendan det första initiativ som lyfte blicken och tog sikte på tillväxten för långsiktig konkurrenskraft. 

2020 fick reformagendan ett gott mottagande av såväl riksdagens partier som regeringens företrädare, men också av företagsledare och ekonomer från hela det svenska näringslivet.

Här går det att ladda ner Industrins reformagenda – Så får vi fart på tillväxten (2020) »

Här går det att se lanseringen från november 2020.