Så får industrin fart på tillväxten

I kölvattnet av den allvarligaste krisen i den globala ekonomin sedan andra världskriget behöver Sverige politiskt ledarskap och initiativ för att få fart på tillväxten. Nu är det tid för ett nytt samförstånd mellan politiker, myndigheter och svensk industri för att lyfta Sverige som industrination.

“Sverige är och ska fortsatt vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion.”

Svensk industri är, och har under lång tid varit, en motor i ekonomin. Sveriges enastående utveckling till ett modernt välfärdssamhälle hade inte varit möjlig utan en internationellt framgångsrik och konkurrenskraftig industri. Trots att det svenska näringslivet idag är diversifierat med många starka sektorer, trots att tjänsteproduktionen blir allt viktigare och trots att relativt sett färre människor idag jobbar direkt i industrin, fortsätter industrin att vara en drivande kraft i samhällsekonomin.

Tar vi hänsyn till de indirekta kopplingarna mellan industrin och tjänstesektorn står industrin idag för en femtedel av det samlade ekonomiska värde som produceras i Sverige, för drygt en sjättedel av sysselsättningen och svarar för nära en tredjedel av förädlingsvärdet i det svenska näringslivet. Industrin står dessutom för drygt hälften av det samlade exportvärdet.

Precis som vid det moderna samhällets genombrott i slutet av 1800-talet och när välfärdsstaten fick sitt genombrott efter andra världskriget spelar industrin nu en nyckelroll. Industrin är avgörande för att skapa de resurser som krävs för att utveckla och förbättra samhället, men det finns också utmaningar.

Riksdagen har antagit ett klimatramverk som innebär att Sverige senast år 2045 inte längre ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att klara detta måste vi genomföra en gigantisk omställning av ekonomin. Nyckel till en lyckad omställning finns i industrin. Det är genom utveckling av nya teknologier, övergång till klimatneutral produktion och export av klimatsmarta lösningar som Sverige bör spela en roll i den globala omställningen. Det förutsätter att industrin i Sverige ges bästa möjliga förutsättningar att genomföra omställningen.

“Industrin står idag för en femtedel av det samlade ekonomiska värde som produceras i Sverige och för drygt en sjättedel av sysselsättningen.”

Vi behöver gemensamt vårda industrin som välståndsskapare och skapa möjligheter för industrin att ta en ledande roll i klimatomställningen.

Vårt förslag har som uttalad ambition att Sverige senast år 2025 ska rankas som ett av världens fem mest konkurrenskraftiga länder i World Economic Forum Global Competitiveness Index. I den senaste rankningen finns Sverige på plats åtta, men mellan åren 2008 och 2013 återfanns Sverige i topp fem varje år. Dit ska vi igen.

Sverige behöver en samlad industripolitik!