Sverige har särskilt goda förutsättningar att ta en ledande roll i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Svensk industri är i världsklass med skickliga innovatörer som möjliggör produktion och leverans av resurseffektiva varor, lösningar och tjänster. Det finns en stor tillgång på naturresurser, förutsättningar för bioekonomi och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle. Svensk industri är utomordentligt viktig för omställningen till ett resurseffektivt samhälle.

”Det internationella perspektivet är avgörande i arbetet för att nå en cirkulär ekonomi.”

Förutsättningarna för omställningen till cirkulär ekonomi skiljer sig åt mellan olika branscher. Därför behövs olika styrmedel och incitament för olika branscher, material, produkter och tjänster. Omställningen behöver ske i flera steg och handlar bland annat om regelförbättringar och incitament. Ett stort hinder för att nå en cirkulär ekonomi är att nuvarande avfallslagstiftning är uppbyggd kring en linjär ekonomi.

Målkonflikter mellan cirkulära flöden och giftfria resursflöden måste lösas. Den otydlighet som nu finns ökar företagens osäkerhet inför investeringsbeslut. Den svenska tillämpningen av avfallsdirektivet och avvägningar mellan det nationella miljömålet ”Giftfri miljö” och återvinning bromsar utvecklingen mot cirkularitet.

Våra förslag:

  • Sverige bör ta initiativ till en förändring och modernisering av EU:s avfallsdefinition.
  • Förändra avfallslagstiftningen och dess tillämpning så att resurseffektivitet och cirkulära flöden stimuleras.
  • Avskaffa de kommunala avfallsmonopolen.
  • Använd offentliga upphandlingar som ställer hållbarhetskrav på sakligt baserade kriterier för att stimulera efterfrågan på resurseffektiva produkter och tjänster.
  • Etablera ett väl fungerande samarbete och samverkan mellan näringsliv, myndigheter och beslutsfattare kring arbetet med EU:s Circular Economy Action Plan.