Sverige har särskilt goda förutsättningar att ta en ledande roll i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Svensk industri är i världsklass med skickliga innovatörer som möjliggör produktion och leverans av resurseffektiva varor, lösningar och tjänster. Det finns en stor tillgång på naturresurser, förutsättningar för bioekonomi och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle. Svensk industri är utomordentligt viktig för omställningen till ett resurseffektivt samhälle.

”Det internationella perspektivet är avgörande i arbetet för att nå en cirkulär ekonomi.”

Förutsättningarna för omställningen till cirkulär ekonomi skiljer sig åt mellan olika branscher. Omställningen behöver ske i flera steg och handlar bland annat om regelförbättringar och incitament. Ett stort hinder för att nå en cirkulär ekonomi är att nuvarande avfallslagstiftning är uppbyggd kring en linjär ekonomi. Det internationella perspektivet är avgörande eftersom många material- och produktflöden är globala.

Den nyligen beslutade strategin för cirkulär ekonomi kan bli ett viktigt bidrag för att stödja den omställning som pågår inom industrin. De kommande handlingsplanerna behöver innehålla satsningar på forskning, innovation och kompetensuppbyggnad samt en tydlig ambition vad gäller offentlig upphandling.

Våra förslag:

  • Sverige bör ta initiativ till en förändring och modernisering av EU:s avfallsdefinition.
  • Förändra avfallslagstiftningen och dess tillämpning så att resurseffektivitet och cirkulära flöden stimuleras.
  • Använd offentliga upphandlingar som ställer hållbarhetskrav på sakligt baserade kriterier för att stimulera efterfrågan på resurseffektiva produkter och tjänster.
  • Etablera ett väl fungerande samarbete och samverkan mellan näringsliv, myndigheter och beslutsfattare kring arbetet med framtagande av handlingsplaner till strategin för cirkulär ekonomi.