Sveriges riksdag har slagit fast att Sverige ska bli en fossilfri välfärdsnation och har i det klimatpolitiska ramverket satt långsiktiga klimatmål. Detta ger industrin långsiktiga och förutsägbara mål att förhålla sig till. Samtidigt ska nationella åtgärder inte öka klimatpåverkan utanför Sveriges gränser eller äventyra svensk industris konkurrenskraft.

Svensk industri är optimistisk till att klimatmålen kommer att kunna uppnås. Industrin i Sverige kan bidra till global omställning genom alltifrån nya koldioxidneutrala tekniker till produktion och export av klimateffektiva produkter och lösningar. För att det ska bli möjligt krävs långsiktiga spelregler, omfattande offentliga och privata investeringar samt samverkan med industrin.

Elektrifiering är en av de största möjligheterna för att minska utsläpp av klimatpåverkande gaser från användning av fossila bränslen i industrin.”

Den svenska klimatpolitiken måste utgå från vilka reformer och investeringar som möjliggör teknikskiften, innovation och faktiska utsläppsminskningar globalt. En avgörande faktor för industrins klimatomställning är att företagen fortsatt kan vara konkurrenskraftiga på marknaden.

Våra förslag:

  • Fokusera klimatpolitiken på att styra genom att skapa förutsättningar för omställningen istället för att tvinga fram utsläppsminskningar genom detaljstyrning.
  • Klimatomställningen kräver ökad tillgång till råvaror såsom metaller, mineral och bioråvara. Politiken måste ta tydlig ställning för att möjliggöra ökad brytning av metaller och mineral samt uttag och produktion av bioråvara från skog- och jordbruk.
  • Använd branschernas omställningsarbete och genomför de politiska förslagen i klimatfärdplanerna som utgångspunkt i arbetet med att nå Sveriges klimatmål.
  • Lägg kraft på att i ett tidigt skede påverka EU:s klimatpolitik och den internationella klimatagendan för att uppnå verklig klimatnytta – med bibehållen internationell konkurrenskraft för industrin.
  • Se till att det finns en mer långsiktig finansiering till investeringsstöd som påskyndar omställningen till klimatneutrala industriprocesser och att dessa utformas på ett teknikneutralt sätt som ger lika förutsättningar för alla företag inom EU.
  • Sverige ska genomföra den kompensation för utsläppshandelns påverkan på elpriset som ETS-direktivet ger möjlighet till för att öka möjligheterna till elektrifiering.
  • Använd offentliga upphandlingar med vetenskapligt baserade krav och livscykelperspektiv för att driva på klimatomställningsarbetet.