Sverige vill bli en fossilfri välfärdsnation och har i det klimatpolitiska ramverket satt långsiktiga klimatmål. Ramverket möjliggör planering av hur klimatomställningen ska kunna genomföras samtidigt som såväl politik som industri har långsiktiga, förutsebara mål att förhålla sig till. Samtidigt ska nationella åtgärder inte öka klimatpåverkan utanför Sveriges gränser.

“Elektrifiering är en av de största möjligheterna för att minska utsläpp av klimatpåverkande gaser från användning av fossila bränslen i industrin.

Svensk industri är optimistisk till att klimatmålen kommer att kunna uppnås. Industrin i Sverige kan bidra till global omställning genom alltifrån nya koldioxidneutrala tekniker till produktion och export av klimateffektiva produkter och lösningar. För att det ska bli möjligt krävs långsiktiga spelregler, omfattande offentliga och privata investeringar samt samverkan med industrin.

Den svenska klimatpolitiken måste utgå från vilka reformer och investeringar som möjliggör teknikskiften, innovation och faktiska utsläppsminskningar globalt. En avgörande faktor för industrins klimatomställning är att företagen fortsatt kan vara konkurrenskraftiga på marknaden.

Våra förslag:

  • Använd branschernas omställningsarbete och de politiska förslagen i klimatfärdplanerna som utgångspunkt i arbetet med att nå Sveriges klimatmål.
  • Fokusera klimatpolitiken på att skapa förutsättningar för omställningen istället för att styra eller tvinga fram utsläppsminskningar.
  • Ha fokus på att påverka EU:s klimatpolitik och den internationella klimatagendan. Detta kan skapa reella utsläppsminskningar med bibehållen konkurrenskraft.
  • Säkra en mer långsiktig finansiering till investeringsstöd som påskyndar omställningen till klimatneutrala industriprocesser, som till exempel Industriklivet.
  • Använd offentliga upphandlingar med vetenskapligt baserade krav och livscykelperspektiv för att driva på klimatomställningsarbetet.