Svenska industriföretag verkar i en global konkurrensutsatt miljö. Det ställer höga krav på utveckling och en allt effektivare produktion. I konkurrentländerna finns ett tryck på att regeringar och myndigheter ska stärka den egna industrins konkurrenskraft med regelförenklingar. Sverige måste i denna globala miljö arbeta mer systematiskt för att stärka konkurrenskraften genom att sänka företagens kostnader för att efterleva olika regelverk.

“Företagens administrativa kostnader för att hantera reglerna har ökat med hela sex miljarder kronor på bara fem år.”

Ett av de största hindren för ett konkurrenskraftigt företagsklimat i Sverige är den kraftigt ökade regelbördan och ineffektiviteten i de regelverk som omgärdar företagandet i Sverige. OECD visade i en undersökning från 2019 att Sverige halkar efter andra OECD-länder i regelförbättringsarbetet och att inga förbättringar skett sedan förra undersökningen 2015. Tillväxtverkets mätningar visar att företagens administrativa kostnader för att hantera reglerna på bara fem år har ökat med hela sex miljarder kronor. Det behövs förbättringar i hur Sverige utvärderar och följer upp regleringar och policyinsatser av olika slag.

Våra förslag:

  • Inför Tillväxtverkets förslag till ny regelprocess i Sverige.
  • Sätt tydliga mål för minskad regelbörda och skapa en process för att förenkla och förbättra befintliga regler. Utgå från de förslag som Tillväxtverket presenterat.
  • Inför en princip med krav på kostnadseffektivitet vid regelutformning – nyttan måste överstiga kostnaden. Genomför systematiska utvärderingar av regelverk samt vidta åtgärder för att öka kvalitén på konsekvensanalyser.
  • Säkerställ att regelverk är teknikneutrala. Inför strukturerade samråd för att identifiera regelverk som hindrar nya produkter eller innovationer.
  • Genomför tidiga samråd med industrin och uppmärksamma risken för överimplementering vid genomförande av EU-lagstiftning. Ta fram jämförelser med hur andra medlemsstater tillämpar motsvarande regelverk.