Miljölagstiftningen har bidragit till att åstadkomma stora förbättringar av miljöprestandan i Sverige. Industriföretag har gjort mycket stora investeringar som lett till minskade utsläpp. Hållbarhetsarbete är en integrerad del av den svenska industrin.

Oförutsägbarheten i tillståndsprocesserna utgör ett av de absolut största hindren mot industrins utveckling och hotar utvecklingen mot ökad hållbarhet.

För att Sverige ska ha en chans att klara såväl klimatomställning som tillväxt är det nödvändigt att snarast åstadkomma en radikal förbättring av tillståndsprocesserna. Oförutsägbarheten i dessa processer utgör ett av de absolut största hindren mot industrins utveckling, inte minst hotar den utvecklingen mot ökad hållbarhet.

Våra förslag:

  • Ändra miljöbalkens processuella regler för att förtydliga vilka olika roller som sökande, berörda myndigheter och domstolen har. Låt domstolen få större ansvar för att utreda och leda prövningen. De myndigheter som deltar ska fungera som expertstöd till domstolen och inte som motparter i en rättsprocess.
  • Ändra miljöbalken så att befintliga verksamheter som huvudregel ska prövas genom ändringstillstånd.
  • Gör en översyn av miljöbalkens materiella bestämmelser i syfte att åstadkomma en mer ändamålsenlig och fokuserad prövning som tar sikte på de huvudsakliga miljöfrågorna och inte detaljer, med bättre rättssäkerhet utan att göra avkall på miljöskyddet och förutsägbarhet för sökanden.
  • Ge mark- och miljödomstolarna mer resurser för att öka antalet domare med teknisk kompetens.
  • Säkerställ att intresset av samhällsnytta och hållbar utveckling tillvaratas bättre i prövningen. Överväg om en särskild myndighet bör inrättas för detta ändamål.
  • Satsa på att myndigheterna bygger upp god teknisk och miljömässig kunskap om industrins verksamheter.
  • Se över myndigheternas instruktioner och anslag. Regeringen måste tydliggöra för miljömyndigheterna att deras roll inte enbart är att skydda miljön utan också att stödja hållbar tillväxt och industrins utveckling.